ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144
                                               

Elohopea(II)fluoridi

Elohopeafluoridi on elohopea- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä fluorauskemikaalina ja erikoislasien valmistukseen. Elohopea muodostaa myös toisen fluoridin, elohope ...

                                               

Fluoridi

Fluoridi -ioni on fluorin ionimuoto. Halogeeneille tyypillisesti fluori muodostaa yksiarvoisen, negatiivisen ionin F −. Fluorideiksi kutsutaan myös orgaanisia tai epäorgaanisia yhdisteitä, jotka sisältävät fluoria. Monet epäorgaaniset fluoridit o ...

                                               

Fosforipentafluoridi

Fosforipentaluoridi on huoneenlämpötilassa väritön ja epämiellyttävän hajuinen kaasu. Se reagoi veden kanssa hydrolysoituen ensin fosforyylifluoridiksi, joka hajoaa edelleen fluorifosforihapoiksi ja fosforihapoksi sekä vetyfluoridiksi. Yhdiste on ...

                                               

Germaniumtetrafluoridi

Germaniumtetrafluoridi on germaniumin ja fluorin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää elektroniikan komponenttien valmistuksessa.

                                               

Hafnium(IV)fluoridi

Hafniumfluoridi eli hafniumtetrafluoridi on hafniumin ja fluorin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää optisten erikoislasien valmistukseen.

                                               

Kadmiumfluoridi

Kadmiumfluoridi on kadmium- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää erikoislasien ja loisteaineiden valmistamiseen sekä katalyyttinä.

                                               

Kaliumfluoridi

Kaliumfluoridi on kalium- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Sitä käytetään fluorauskemikaalina ja muun muassa hammastahnoissa.

                                               

Kalsiumfluoridi

Kalsiumfluoridi on kalsiumkationien ja fluoridianionien muodostama ioniyhdiste. Luonnossa kalsiumfluoridia esiintyy fluoriitti-kivilajina. Kalsiumfluoridi on tärkein fluorin yhdiste, ja sitä käytetään raaka-aineena muiden fluoriyhdisteiden valmis ...

                                               

Koboltti(III)fluoridi

Kobolttifluoridi eli kobolttitrifluoridi on koboltti- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään orgaanisen kemian synteeseissä fluoraavana reagenssina.

                                               

Kobolttifluoridi

Kobolttifluoridi eli kobolttifluoridi tai kobolttidifluoridi on koboltti- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muiden kobolttiyhdisteiden valmistamiseen ja katalyyttinä.

                                               

Kromifluoridi

Kromifluoridi eli kromifluoridi on kromi- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään tekstiiliteollisuudessa tekstiilien värjäyksessä ja orgaanisen kemian synteeseissä katalyyttinä.

                                               

Kryptondifluoridi

Kryptondifluoridi on kryptonin ja fluorin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste ja yksi jalokaasuyhdisteistä. Yhdistettä voidaan käyttää hapettavana ja fluoraavana epäorgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Litiumfluoridi

Litiumfluoridi on litium- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Litiumfluoridia käytetään muun muassa metallurgiassa ja optisissa sovelluksissa.

                                               

Litiumheksafluorofosfaatti

Litiumheksafluorofosfaattia valmistetaan litiumfluoridin, fosforipentakloridin ja vetyfluoridin välisellä reaktiolla –78 °C lämpötilassa. Fosforipentakloridia on ylimäärin. LiF + PCl 5 + 5 HF → LiPF 6 + 5 HCl

                                               

Lutetiumfluoridi

Lutetiumfluoridi LuF 3 on harvinaisen maametallin lutetiumin epäorgaaninen yhdiste fluorin kanssa. Se on valkeaa kiinteää ainetta joka muodostaa kiderakenteeltaan ortorombisia kiteitä. Yhdiste ei liukene veteen, mutta liukenee vahvoihin happoihin ...

                                               

Lyijyfluoridi

Lyijyfluoridi on lähes täysin veteen liukenematon yhdiste, joka liukenee paremmin happoihin. Lyijyfluoridilla on lyijyhalideista korkeimmat sulamis- ja kiehumispisteet. Yhdisteen alkeiskoppi on alle 200–220 °C lämpötiloissa ortorombinen ja muistu ...

                                               

Nikkelifluoridi

Nikkelifluoridi on nikkeli- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään päällystettäessä muita metalleja elektrolyyttisesti nikkelillä.

                                               

Perkloryylifluoridi

Perkloryylifluoridi on epäorgaaninen kaasu, jonka kemiallinen kaava on ClFO 3. Se on perkloorihapon fluoridi ja voimakas hapetin. Aineesta käytetään myös nimityksiä kloorioksifluoridi, kloorifluoridioksidi ja trioksikloorifluoridi.

                                               

Platina(IV)fluoridi

Huoneenlämpötilassa platinaIVfluoridi on kellanpunaista tai kellanruskeaa kiteistä ainetta. Yhdiste reagoi veden kanssa. Kiderakenteeltaan aine muistuttaa iridiumIVfluoridia. PlatinaIVfluoridia voidaan valmistaa fluoraamalla platinaIIfluoridia ta ...

                                               

Plutoniumheksafluoridi

Plutoniumheksafluoridi eli plutoniumfluoridi on plutoniumin fluoridi. Se muodostaa tumman punaisia tai ruskehtavia rombisia kiteitä. Plutoniumheksafluoridia, kuten muitakin plutoniumin fluorideja, voidaan käyttää metallisen plutoniumin valmistuks ...

                                               

Plutoniumpentafluoridi

Plutoniumpentafluoridi eli plutoniumfluoridi on harvinainen plutoniumin fluoridi. Se on valkeaa kiinteää ainetta. Sen kiderakenne on tetragonaalinen. Plutoniumpentafluoridia, kuten muitakin plutoniumin fluorideja, voitaneen käyttää metallisen plu ...

                                               

Plutoniumtetrafluoridi

Plutoniumtetrafluoridi eli plutoniumfluoridi on plutoniumin fluoridi. Se muodostaa punaisen ruskeita tai pinkkejä monokliinisiä kiteitä. Yhdiste ei ole hygroskooppista. Plutoniumtetrafluoridia, kuten muitakin plutoniumin fluorideja, voidaan käytt ...

                                               

Plutoniumtrifluoridi

Plutoniumtrifluoridi eli plutoniumfluoridi on plutoniumin fluoridi. Se muodostaa violetteja kiteitä. Sen kiderakenne on monimutkainen prisman kaltainen rakenne. Plutoniumtrifluoridia voidaan käyttää metallisen plutoniumin valmistukseen.

                                               

Radonfluoridi

Radonfluoridi jalokaasu radonin ja fluorin yhdiste. Radon reagoi fluorin kanssa ja muodostaa kiinteää ainetta. Se hajoaa, kun sitä yritetään muuttaa kaasuksi. Radonfluoridin tarkka rakenne on epävarmaa. Laskelmat ehdottavat sen olevan ioniyhdiste ...

                                               

Sinkkifluoridi

Sinkkifluoridi on epäorgaaninen sinkki- ja fluoridi-ionien muodostama ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää metallien päällystämiseen sinkillä ja eräiden lasilaatujen valmistamiseen.

                                               

Tetrabutyyliammoniumfluoridi

Tetrabutyyliammoniumfluoridi eli TBAF on tetrabutyyliammoniumkationien ja fluoridi-ionien muodostama ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä muun muassa fluorausreagenssina.

                                               

Tina(II)fluoridi

Tinafluoridi on tina- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää hammastahnoissa, orgaanisen kemian synteeseissä ja erikoislasien valmistamiseen.

                                               

Volframiheksafluoridi

Volframiheksafluoridi eli volframifluoridi on volframin ja fluorin muodostama epäorgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää volframin lähteenä elektroniikkateollisuuden sovellutuksissa.

                                               

Ytterbium(II)fluoridi

Ytterbiumfluoridi tai ytterbiumfluoridi YbF 2 on harvinaisen maametallin ytterbiumin epäorgaaninen yhdiste fluorin kanssa, jossa fluori esiintyy hapetusluvulla −I ja ytterbium +II.

                                               

Ytterbium(III)fluoridi

Ytterbiumfluoridi tai ytterbiumfluoridi YbF 3 on harvinaisen maametallin ytterbiumin epäorgaaninen yhdiste fluorin kanssa, jossa fluori esiintyy hapetusluvulla −I ja ytterbium +III. Jos metallista ytterbiumia käsitellään vetyfluoridilla, sen pinn ...

                                               

Zirkonium(IV)fluoridi

Zirkoniumfluoridi eli zirkniumtetrafluoridi on zirkoniumin ja fluorin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää erikoislasien valmistukseen ja orgaanisen kemian synteeseissä katalyyttinä ja reagenssina.

                                               

Berylliumkarbidi

Berylliumkarbidi on huoneenlämpötilassa keltaista tai oranssinpunaista kiteistä ainetta. Yhdiste reagoi veden kanssa, jolloin muodostuu hitaasti berylliumoksidia ja metaania. Happojen kanssa reaktio on nopeampi. Väkevät ja kuumat emäkset liuottav ...

                                               

Boorikarbidi

Boorikarbidi on epäorgaaninen boorin karbidi. Yhdiste on hyvin kovaa ja lämmönkestävää, minkä vuoksi sillä on käyttökohteita muun muassa työkalujen terissä.

                                               

Hafniumkarbidi

Huoneenlämpötilassa hafniumkarbidi on harmaata kiteistä ainetta. Yhdiste ei liukene veteen, mutta liukenee väkevään vetyfluoridiin. Yhdiste kuuluu niin sanottuihin välisijayhdisteisiin ja on koostumukseltaan epästoikiometrinen. Koostumus vaihtele ...

                                               

Kalsiumkarbidi

Kalsiumkarbidi on kalsiumin ja hiilen yhdiste, CaC 2. Sitä valmistetaan kuumentamalla kalsiumoksidin eli poltetun kalkin ja hiilen seosta sähköuunissa. Reaktio tapahtuu tällöin seuraavasti: CaO + 3 C → CaC 2 + CO Kalsiumkarbidi on kiinteä aine, m ...

                                               

Karbidi

Karbidi on hiilen ja sitä vähemmän elektro­negatiivisen aineen yhdiste. Karbidit voidaan yleisesti ottaen jaotella kemiallisen sidos­tyypin mukaan seuraaviin ryhmiin: suolamaiset, kova­lent­tiset karbidit, väli­sija­karbidit ja "väli­muotoiset" s ...

                                               

Niobiumkarbidi

Niobiumin ja hiilen muodostamalla yhdisteellä on kaksi kiinteää faasia: diniobiumkarbidi ja niobiumkarbidi, joita voidaan kuvata kaavoilla Nb 2 C ja NbC. Näistä diniobiumkarbidi on alkeiskopiltaan heksagonaalinen ja niobiumkarbidi pintakeskeinen ...

                                               

Plutoniumkarbidi

Plutoniumkarbidi on plutoniumin karbidi. Tarkasti ottaen kyseessä on epästoikiometrinen yhdiste PuC 1–x. Se on huoneenlämpötilassa kiinteää ja muodostaa mustia, pintakeskisiä kuutiollisia kiteitä, jotka muistuttavat ruokasuolan kiderakennetta. Mo ...

                                               

Tantaalikarbidi

Rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan tantaalikarbidi muistuttaa huomattavasti niobiumkarbidia. Tantaalin ja hiilen yhdisteellä on kaksi faasia: ditantaalikarbidi ja tantaalikarbidi, joiden koostumusta voidaan kuvata kaavoilla Ta 2 C ja TaC. Näistä ...

                                               

Titaanikarbidi

Titaanikarbidi on epäorgaaninen yhdiste ja titaanin karbidi. Suuren kovuutensa ja kuumuudenkestävyytensä vuoksi yhdistettä käytetään työkalujen terissä.

                                               

Vanadiinikarbidi

Huoneenlämpötilassa vanadiinikarbidi on mustaa kiteistä ainetta. Sen alkeiskoppi on kuutiollinen. Yhdiste ei liukene veteen, mutta liukenee typpihapon ja vetyfluoridin seokseen sekä kuumiin hapettaviin happoihin. Vanadiinikarbidi on hyvin kovaa, ...

                                               

Volframikarbidi

Volframikarbidi on epäorgaaninen yhdiste ja volframin karbidi. Yhdiste on erittäin kovaa, minkä vuoksi sitä käytetään useissa eri teollisissa sovellutuksissa, kuten työkalujen terissä.

                                               

Zirkoniumkarbidi

Zirkoniumkarbidi on epäorgaaninen yhdiste ja zirkoniumin karbidi. Yhdiste on erittäin kovaa ja kuumuudenkestävää ainetta, minkä vuoksi sitä käytetään näitä ominaisuuksia vaativissa sovelluksissa.

                                               

Karbonaatti

Karbonaatti CO 3 2- on anioni, jossa esiintyy hiili- ja happiatomeja. Karbonaateiksi sanotaan myös ioniyhdisteitä, hiilihapon suoloja, joissa karbonaatti-ioni on anionina ja hiilihapon orgaanisia estereitä. Esimerkiksi kalsiumkarbonaattia CaCO 3 ...

                                               

Ammoniumkarbonaatti

Ammoniumkarbonaatti 2 CO 3) on ammonium- ja karbonaatti-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään kohotusaineena, hajusuolassa ja kemianteollisuudessa.

                                               

Bariumkarbonaatti

Bariumkarbonaatti on barium- ja karbonaatti-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa lasitteiden ja muiden bariumyhdisteiden valmistuksessa. Bariumkarbonaattia esiintyy luonnossa witeriittimineraalina.

                                               

Ceriumkarbonaatti

Ceriumkarbonaatti 3) on cerium- ja karbonaatti-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Ceriumkarbonaattia käytetään muun muassa katalyyttinä.

                                               

Cesiumkarbonaatti

Cesiumkarbonaatti on cesium- ja karbonaatti-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa orgaanisessa synteesissä ja energiatekniikassa.

                                               

Dimetyylikarbonaatti

Dimetyylikarbonaatti on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 3 H 6 O 3 ja rakennekaava CH 3 OCOOCH 3. Dimetyylikarbonaatin moolimassa on 90.08 g/mol, ...

                                               

Kadmiumkarbonaatti

Kadmiumkarbonaatti on epäorgaaninen kadmium- ja karbonaatti-ioneista muodostuva ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muiden kadmiumyhdisteiden kuten väriaineiden valmistukseen. Luonnossa kadmiumkarbonaattia esiintyy harvinaisena otaviittiminer ...