ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170
                                               

Emäs

Emäs eli alkali on hapon vastakohta. Kuten hapolla, myös emäksellä on useita määrittelytapoja. Kun emäs vastaanottaa protonin, syntyy sitä vastaava konjugaattihappo. Esimerkiksi hydroksidi-ionia OH − vastaava konjugoitunut happo on vesi H 2 O, ku ...

                                               

Hydroksyyliamiini

Hydroksyyliamiini on huoneenlämpötilassa kiinteää suhteellisen epästabiilia ainetta. Hydroksyyliamiinilla on useita konformaatioita. Muun muassa tras-, cis- ja gauche-konformaatiot. Näistä trans-konformaatio on kiinteässä olomuodossa pysyvin. Läm ...

                                               

Kalium-tert-butoksidi

Kalium-tert-butoksidi on kalium- ja tert-butoksidi-ionien muodostama yhdiste. Yhdistettä käytetään laajasti orgaanisessa synteesissä.

                                               

Kaliumhydroksidi

Kaliumhydroksidin vesiliuos on vahva emäs, koska liuetessaan veteen suola hajoaa kalium ja hydroksidi-ioneiksi. OH - aiheuttaa emäksisyyden liuokseen. Kaliumhydroksidia tuotetaan teollisesti kaliumkloridista elektrolysoimalla. Toinen tapa tuottaa ...

                                               

Konjugaattihappo

Konjugaattihappo BH + on Bronsted–Lowry-happoemästeorian mukaisesti molekyylilajike, joka muodostuu emäksen vastaanottaessa protonin hapolta. Vastaavasti konjugaattiemäs A - on lajike, joka muodostuu hapon HA luovuttaessa protonin emäkselle. Happ ...

                                               

Litiumbis(trimetyylisilyyli)amidi

Litiumbisamidi eli litiumheksametyylidisilatsidi eli LiHMDS on bisamiinin litiumsuola. Yhdiste on voimakkaasti emäksinen ja sitä käytetään emäksenä orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Litiumdi-isopropyyliamidi

Litiumdi-isopropyyliamidi eli LDA on di-isopropyyliamiinin litiumsuola. Yhdiste on erittäin vahvasti emäksinen ja sitä käytetään orgaanisissa synteeseissä.

                                               

Litiumtetrametyylipiperididi

Litiumtetrametyylipiperididi eli LTMP on 2.2.6.6-tetrametyylipiperidiinin litiumsuola. Yhdiste on erittäin voimakkaasti emäksinen ja sitä käytetään emäksenä orgaanisissa synteeseissä.

                                               

Natriumamidi

Natriumamidi on ioniyhdiste. Aine reagoi hyvin herkästi veden kanssa ja on hyvin vahvasti emäksinen. Ainetta käytetään muun muassa orgaanisen kemian synteesireaktioissa.

                                               

Natriumetoksidi

Natriumetoksidi eli natriumetylaatti tai natriumetanolaatti on yksi alkoksideista ja koostuu natrium- ja etoksidi-ioneista. Yhdistettä käytetään vahvana emäksenä orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Natriumhydroksidi

Natriumhydroksidi, arkikielessä lipeä tai natronlipeä, on natrium- ja hydroksidi-ioneista koostuva vahva emäs, joka liuetessaan veteen vapauttaa lämpöä eli reagoi eksotermisesti. Natriumhydroksidi on puhtaana läpikuultavan valkea, vetistyvä, haju ...

                                               

Natriummetoksidi

Natriummetoksidi eli natriummetylaatti tai natriummetanolaatti on yksi alkoksideista. Yhdistettä käytetään muun muassa synteettisessä orgaanisessa kemiassa.

                                               

Putkenpuhdistusneste

Putkenpuhdistusneste on natriumhydroksidin vesiliuos, joka on vahvasti emäksinen. Siinä on 10 % lipeää, vettä ja väriainetta. Suomessa tunnetuin putkenpuhdistusainemerkki on Kodin putkimies. Viemäreitä tukkivat tukokset sisältävät yleensä rasvaa: ...

                                               

Superemäs

Superemäs on emäs, jonka emäksisyys on erittäin suuri. Tarkkaa määritelmää ei ole olemassa, mutta vertailukohtana käytetään yleisesti natriumhydroksidia. Tämä perustuu siihen, että hydroksidi-ioni OH – on vahvin emäs, jota voidaan pitää vesiliuok ...

                                               

Tuomaskuona

Tuomaskuona eli tuomasfosfaatti on teräksenvalmistuksen sivutuotteena saatavaa emäksistä ainetta, joka soveltuu erinomaisesti fosforilannoitteeksi. Euroopassa ryhdyttiin käyttämään lannoitteina Chilensalpietaria ja guanoa jo 1830–1840-luvuilla, m ...

                                               

Vahva emäs

Vahva emäs on aine, jonka voi tasapainotilassa olettaa neutraloivan hapon täysin. Täsmällinen määritelmä on vahvaa happoa monimutkaisempi ja riippuu siitä, mitä teoriaa käytetään: Arrheniuksen määritelmän mukaan vahva emäs on sellainen, joka hajo ...

                                               

Alda-1

Alda-1 on ihmisen mitokondrioiden aldehydidehydrogenaasin eli ALDH2:n entsyymitoimintaa spesifisesti tehostava aine. Alda-1 on tutkimuskemikaali. Sitä on ehdotettu muun muassa hoidoksi antabusreaktioon, joka ilmenee geneettisesti heikon ALDH2-toi ...

                                               

Bromitrifluoridi

Bromitrifluoridi on bromin ja fluorin muodostama niin kutsuttuihin interhalogeeniyhdisteisiin kuuluva epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää bromaavana ja fluoraavana reagenssina sekä eräissä tapauksissa liuottimena.

                                               

Brotitsolaami

Brotitsolaami on bentsodiatsepiini jolla on sedatiivinen, hypnoottinen ja lihaksia rentouttava vaikutus. Se kuuluu tienotriatsolobentsodiatsepiineihin. Sen vaikutukset ovat samankaltaisia triatsolaamin kanssa. Yhdistettä käytetään lyhytaikaiseen ...

                                               

HCFC-yhdisteet

HCFC-yhdisteet ovat kylmäaineina käytettyjä, helposti kaasuuntuvia yhdisteitä. Ne sisältävät CFC-yhdisteiden tavoin hiiltä, klooria ja fluoria, mutta myös vetyä. HCFC-yhdisteet ovat nykyisin poistuneet käytöstä.

                                               

Jodiheptafluoridi

Rakenteeltaan jodiheptafluoridi on pentagonaalinen bipyramidi. Se on ainoa interhalogeeniyhdisteistä, johon on keskusatomiin sitoutunut seitsemän muuta halogeeniatomia. Tämä johtuu jodiatomin suuresta koosta ja jodin hapetusasteen +VII suhteellis ...

                                               

Jodikloorimetaani

Jodikloorimetaani eli kloorijodimetaani on metaanin halogenoituihin johdannaisiin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää reagenssina orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Jodikloridi

Jodikloridi eli jodimonokloridi on jodin ja kloorin muodostama epäorgaaninen interhalogeeniyhdiste. Sitä käytetään pääasiassa orgaanisessa ja analyyttisessä kemiassa.

                                               

Sertindoli

Sertindoli on epätyypillinen eli toisen polven psykoosilääke. Se on kemialliselta rakenteeltaan fenyyli-indolijohdos. Sitä on saatavilla 4, 12, 16 sekä 20 mg annosvahvuuksilla. Enimmäisvuorokausiannos on 20 mg/vrk. Sertindolilla hoidetaan skitsof ...

                                               

Happo

Happo on kemiassa aine, joka luovuttaa positiivisia vetyioneja tai joka vastaanottaa elektroniparin. Arkikielessä hapolla tarkoitetaan Bronsted–Lowry-happoa.

                                               

Heikko happo

Heikko happo on happo, jonka vetyionien tuotantoreaktio eli protolyysi ei tapahdu täydellisesti, vaan happo jää osittain hajonneena tasapainotilaan, toisin kuin vahva happo. Heikon hapon hajoamistuotteena saatava ioni eli konjugaattiemäs on emäks ...

                                               

M-Klooriperbentsoehappo

m-Klooriperbentsoehappo eli m-CPBA on yksi perkarboksyylihapoista ja perbentsoehapon kloorattu johdannainen. m-Klooriperbentsoehappoa käytetään laajasti erittäin voimakkaana hapettimena orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Nitraushappo

Nitraavat olosuhteet ovat sellaisessa liuoksessa, jossa esiintyy elektrofiilistä nitroniumionia. Liuoksessa nukleofiilit pystyvät reagoimaan nitraattiestereiksi tai orgaanisiksi nitroyhdisteiksi. Typpihappo sinänsä ei ole riittävän vahva happo mu ...

                                               

Perbentsoehappo

Perbentsoehappo eli peroksibentsoehappo on bentsoehaposta johdettu orgaanisiin peroksideihin kuuluva perkarboksyylihappo. Yhdistettä käytetään hapettimena orgaanisissa synteeseissä.

                                               

Peroksihapot

Peroksihapot eli perkarboksyylihapot tai perhapot ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka sisältävät tunnusomaisen funktionaalisen ryhmän RCOOOH. Ne ovat siis yksi orgaanisten peroksidien luokka. Monet peroksihapot ovat voimakkaita hapettimia. Niitä kä ...

                                               

Piranha-liuos

Piranha-liuos on väkevän rikkihapon ja vetyperoksidin seos, jota käytetään orgaanisten jäämien puhdistamiseen epäorgaanisilta pinnoilta. Liuos on erittäin voimakas hapetin ja muodostaa useimmille pinnoille hydroksyyliryhmiä, jotka tekevät pinnast ...

                                               

Sulfaniilihappo

Sulfaniilihappo on sulfonihappo ja aniliinin johdannainen. Ainetta käytetään erityisesti väriaineiden valmistuksessa ja lääketeollisuudessa.

                                               

Superhappo

Superhappo tarkoittaa sellaista happoa, jonka happamuus on suurempi kuin 100-prosenttisella rikkihapolla. On olemassa vain muutamia yksinkertaisia superhappoja, kuten perkloorihappo, joiden konjugaattiemäs on rikkihapon konjugaattiemästä heikompi ...

                                               

Syanuurihappo

Syanuurihappo on heterosyklinen orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa desinfiointiaineena ja orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Trifluorimetaanisulfonihappo

Trifluorimetaanisulfonihappo on sulfonihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdiste on yksi vahvimmista tunnetuista hapoista. Trifluorimetaanisulfonihappoa käytetään katalyyttinä useissa orgaanisissa reaktioissa.

                                               

Trifluoriperetikkahappo

Trifluoriperetikkahappo on perkarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste ja trifluorietikkahapon ja peretikkahapon johdannainen. Yhdistettä käytetään tutkimuskäytössä orgaanisissa synteeseissä vahvana epoksidoivana reagenssina.

                                               

Vahva happo

Vahva happo on happo, jonka vetyionien tuotantoreaktion voidaan olettaa tapahtuvan loppuun asti. Tämä riippuu vain ja ainoastaan hapon kemiallisista ominaisuuksista eikä liuoksen väkevyydestä, joten vahvaa happoa laimentamalla ei saada heikkoa ha ...

                                               

Virtsahappo

Virtsahappo on orgaaninen yhdiste, jota syntyy puriinipohjaisten yhdisteiden aineenvaihduntatuotteina. Erityisesti ainetta syntyy ksantiinioksidaasin hapettaessa hypoksantiinia ja ksantiinia. Useissa nisäkkäissä, lukuun ottamatta ihmistä ja muita ...

                                               

Halidi

Halidi on halogeenin yhdiste, jossa halogeeni on elektronegatiivisempana osapuolena. Yleensä halogeeni on negatiivisena ionina, jolloin kyseessä on halidin suola. Kaikki alkalimetallit muodostavat halideja, jotka ovat valkoisia kiintoaineita, esi ...

                                               

Hapan suola

Happamet suolat eli vetysuolat ovat ioniyhdisteitä eli suoloja, joissa oleva anioni sisältää yhden tai useamman vetyatomin ja voi toimia happona, toisin sanoen se voi luovuttaa protonin. Tällaisia anioneja ovat esimerkiksi: monovetyfosfaatti-ioni ...

                                               

Hydrokloridi

Hydrokloridi on kemian termi, jolla tarkoitetaan suolaa, joka muodostuu kun orgaaninen emäs reagoi suolahapon kanssa. Hydrokloridit liukenevat hyvin veteen ja happoihin. Tästä syystä monet lääkkeet myydään hydrokloridimuodossa, koska se parantaa ...

                                               

Kalisaippua

Kalisaippua on yleiskielessä sama kuin suopa, joka on rasvahappojen kaliumsuolojen yhteisnimitys. Nimityksen toisessa merkityksessä eli entisajan lääketieteessä kalisaippuaa käytettiin ulkoisesti ihonhoidossa ja sisäisesti happo- ja fenolimyrkyty ...

                                               

Kaliumbromaatti

Kaliumbromaatti on kalium- ja bromaatti-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Se on väriltään valkoinen ja muodoltaan jauhetta tai kiteitä. Yhdistettä voidaan käyttää analyyttisessä kemiassa ja elintarvikelisäaineena. Kaliumbromaattia void ...

                                               

Kaliumformiaatti

Kaliumformiaatti on muurahaishapon kaliumsuola. Sen moolimassa on 84.12 g/mol. Kaliumformiaatti liukenee hyvin veteen. Sen vesiliuosta käytetään porausnesteenä ja muissa sovelluksissa klooripitoisen suolaveden tilalla.

                                               

Kaliumftaali-imidi

Kaliumftaali-imidiä valmistetaan ftaali-imidin ja kaliumhydroksidiliuoksen välisellä reaktiolla. Yhdistettä käytetään valmistettaessa primäärisiä amiineja Gabriel-synteesillä. Yhdiste reagoi alkyylihalogenidien kanssa muodostaen substituoituja ft ...

                                               

Kristallisuola

Kristallisuola eli intiaanisuola tai ruususuola on kallioperästä louhittavaa mineraalisuolaa, joka sisältää natriumkloridin lisäksi muita suoloja, kuten kaliumkloridia ja magnesiumsulfaattia. Nimi Ruususuola tulee punertavasta väristä, joka synty ...

                                               

Natriumbentsoaatti

Natriumbentsoaatti on bentsoehapon suola. Sen kemiallinen kaava on C 6 H 5 COONa, moolimassa 144.11 g/mol, sulamispiste > 300 °C, tiheys 1.44 g/cm 3, leimahduspiste > 100 °C, itsesyttymislämpötila > 500 °C ja CAS-numero 532-32-1. Natrium ...

                                               

Natriumbromidi

Natriumbromidi on natriumin ja bromin muodostama ioniyhdiste. Ainetta on käytetty epilepsian hoitoon, koska bromidi-ioni on sedatiivi ja estää kouristuksia. Kemiassa natriumbromidia käytetään yleisesti bromidi-ionien ja bromin lähteenä.

                                               

Natriumhypokloriitti

Natriumhypokloriitti on kemiallinen yhdiste, jonka molekyylikaava on NaClO. Sitä käytetään valkaisuaineena ja hapettimena, ja sitä valmistetaan johtamalla kloorikaasua natriumhydroksidiliuokseen: Cl 2 + 2 NaOH ↔ NaClO + NaCl + H 2 O. Natriumhypok ...

                                               

Natriumkloraatti

Natriumkloraatti on positiivisista natriumioneista ja negatiivista kloraatti-ioneista koostuva suola. Sen on voimakas hapetin ja lievästi hygroskooppinen aine. Kiinteässä olomuodossa natriumkloraatti on valkoista kiteistä ainetta, mutta vesiliuok ...