Back

ⓘ Ajattelu - Ajattelu, Vapaa-ajattelu, Formaali ajattelu, Myönteinen ajattelu, Sosiologinen ajattelu, Ajattelu, kieli, merkitys, Ajattelun välineet ja maailmat ..
                                               

Ajattelu

Ajattelu on aivoissa tapahtuva prosessi, jonka avulla jotkin eliöt yrittävät hahmottaa ja jäsentää todellisuutta. Kognition synonyymin lisäksi käsitteellä on tilanteen mukaan erilaisia tarkempia tai väljempiä määritelmiä. Ajattelulla voidaan tarkoittaa yleistä pohdintaa, julkista järjen käyttöä eli filosofiaa. Todellisuuden, tiedon ja hyvän elämän luonne ovat vanhoja ajattelun aiheita. Ajattelulla arkikielessä usein tarkoitetaan erityisesti tietoista keskittynyttä ajattelua vastakohtana ajatuksen vapaalle vaeltelulle. Harvardin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ihminen ajattelee jotai ...

                                               

Vapaa-ajattelu

Vapaa-ajattelu tarkoittaa uskonnosta vapaata ajattelua, joka suhtautuu kriittisesti kirkkoon ja sen yhteiskunnalliseen vaikutukseen ja pyrkii täydelliseen uskonnon ja ateismin vapauteen. Usein vapaa-ajattelulla tarkoitetaan ateismia. Vapaa-ajattelua ei tule sekoittaa vapaamielisyyteen. Vapaa-ajattelu on alun perin tarkoittanut niitä, jotka järjen avulla pääsivät yleiseen jumalakäsitteeseen. Myöhemmin on nimitys saanut yleisemmän merkityksen, ja sitä on käytetty varsinkin ajattelijoista, jotka uskonnollisissa kysymyksissä jyrkästi poikkeavat perinnäisistä uskonopeista. Esimerkiksi Spinoza j ...

                                               

Formaali ajattelu

Formaali eli muodollinen ajattelu tarkoittaa kykyä ajatella loogisesti ja abstraktisesti. Jean Piaget ja Bärbel Inhelder esittivät, että lapsi tulee formaalien operaatioiden kauteen noin 11–12-vuotiaana, murrosiässä. Nuori käyttää ajattelussaan symboleja. Tällöin nuori pystyy myös hypoteettis-deduktiiviseen päättelyyn eli soveltamaan yleisiä sääntöjä yksittäisiin tapauksiin. Formaali ajattelu on Piagetn kehitysteorian korkein vaihe, jonka kehitys on johdonmukainen jatke sensomotoriselle, esioperationaalille ja konkreetille ajattelulle. Sen aikana ajattelu kehittyy käsitteelliseksi, hypotee ...

                                               

Myönteinen ajattelu

Myönteinen eli positiivinen ajattelu on elämänasenne, jossa ajatukset keskitetään hyviin asioihin ja tilanteiden tuomiin mahdollisuuksiin huonojen asioiden ja uhkien sijasta. Tämän avulla alitajunta muuttuu niin, että se hakeutuu myönteisiä tilanteita ja asioita kohti.

                                               

Sosiologinen ajattelu

Teemu Taira: Kulttuuriteoriaa jokaiselle. Agricola 8.12.1997. What is it to Think Sociologically’? Socioscope. englanniksi Erkki Kylmänen: Mitä eroa on veljellä ja pankkiirilla? Helsingin sanomat 26.4.1998.

                                               

Ajattelu, kieli, merkitys

Ajattelu, kieli, merkitys: Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia on Panu Raatikaisen toimittama artikkelikokoelma analyyttisesta filosofiasta. Teos ilmestyi vuonna 1997 Gaudeamuksen kustantamana.

                                               

Historiallinen ajattelu, edistys ja yhteiskunta

Historiallinen ajattelu, edistys ja yhteiskunta on Matti Viikarin postuumi kokoomateos. Kirjan ovat toimittaneet Tapani Hietaniemi, Tuomas M. S. Lehtonen ja työryhmä. Sen on julkaissut Tutkijaliitto vuonna 1995.

                                               

Ajattelun välineet ja maailmat

Ajattelun välineet ja maailmat: Kirjoituksia Jaakko Hintikan filosofiasta on filosofi Jaakko Hintikan ajattelulle omistettu kirjoituskokoelma. Teos on tarkoitettu suomenkieliselle lukijalle johdatukseksi runsaasti englanniksi julkaisseen Hintikan ajatteluun. Teos julkaistiin Hintikan täyttäessä 80 vuotta 12. tammikuuta 2009.

                                               

Ajattelu, nopeasti ja hitaasti

Ajattelu, nopeasti ja hitaasti on psykologi Daniel Kahnemannin vuonna 2011 ilmestynyt kirja. Teoksen on suomentanut Kimmo Pietiläinen ja julkaissut suomeksi Terra Cognita vuonna 2012.

                                               

Kuusi ajatteluhattua

Kuusi ajatteluhattua tai ajattelun kuusi hattua on Edward de Bonon kehittämä ajattelun ja keskustelun apuväline. Hattuja käytetään yleensä ryhmätyössä, mutta sitä voi käyttää myös yksistään. Ajattelun hatut voisi suomalaisittain kääntää myös mietintämyssyiksi.

                                               

Lean

Lean -ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen turhuuden poistamiseen. Leaniin liittyy paljon käsitteitä, jotka on hyvä tuntea. Sen avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena. Samaan aikaan vähennetään kaikkea turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Leanissa on keskeistä tunnistaa ja eliminoida hukka nopeasti ja tehokk ...

                                               

Ajattelun lait

Ajattelun lait ovat klassisen logiikan mukaan sääntöjä, joita inhimillinen ajattelu noudattaa, kun mikään ulkopuolinen ei häiritse sitä. Filosofian historiassa on keskusteltu siitä, mihin ajattelun lait perustuvat. Keskeisenä ongelmana on ollut kysymys siitä, ovatko ajattelun lait kokemusta edeltäviä periaatteita vai empiirisesti tutkittavia deskriptiivisiä periaatteita. Aristoteles muotoilee ajattelun lait Metafysiikan neljännessä kirjassa. Klassisen logiikan mukaan ajattelun lakeja on kolme ja ne muotoillaan nykyään seuraavalla tavalla: Kolmannen poissuljetun laki joko A tai ei-A Ristiri ...

                                               

Koulukunta

Koulukunta tarkoittaa jonkin näkemyksen kannattajien joukkoa tietyn tieteen, taiteen, ideologian tai urheilulajin alalla. Koulukuntia on ollut ja on edelleen muiden muassa kansantaloustieteessä esimerkiksi keynesiläinen, monetaristinen ja itävaltalainen koulukunta, jossa koulukunnat syntyvät erimielisyyksistä, sekä taidehistoriassa, jossa termi koulukunta kuvaa taiteilijaryhmää, joiden teokset osoittavat tyylillistä, maantieteellistä tai ajallista samanlaisuutta. Oikeustieteessä koulukuntia esiintyy oikeusfilosofiassa muiden muassa luonnonoikeus ja positivistinen oikeus, ja koulukunnat per ...

                                               

Kuutiointi

Kuutiointi on ajattelun kokonaisuuksien jäsennystapa, jonka avulla jokin uusi, ongelmallinen tai jäsentymätön ilmiö tai asia asetetaan kontekstiinsa, kuvataan ja palastellaan. Kuutiointi sisältää alustavan toimintasuunnitelman, eli ensiaskeleet siitä, miten käsillä olevaa pulmaa ryhdytään ratkomaan. Kuutioinnissa asiaa tai aihealuetta käsitellään usealta kantilta. Selkeitä, jo valmiiksi jäsentyneitä asioita ei tarvitse kuutioida. Kun ilmiö oli samankaltainen eilen, tänään ja näyttäisi pysyvän sellaisena myös huomenna, ei kuutioinnille ole tarvetta. Kuutiointia tarvitaan erityisesti silloin ...

                                               

Käsite

Käsite on kielellisen ilmaisun sanan, lauseen tai termin kognitiivinen merkityssisältö. Lisäksi sanoilla tai termeillä voi olla elämyksellä koettu ei-käsitteellinen sisältö. Klassisesti käsite on ymmärretty sanan määritelmäksi, jolloin sana olisi synonyyminen määritelmänsä kanssa. Tämä näkemys on kuitenkin nykyään kyseenalaistettu. Käsitteet ovat ontologiselta asemaltaan mentaalisia tai abstrakteja. Puhutut tai kirjoitetut sanat, tieteelliset termit ja lauseet puolestaan ovat materiaalisesti manifestoituvia, kommunikaatioissa käytettyjä kielellisiä ilmaisuja, jotka ilmaisevat käsitteitä ta ...

                                               

Käyttöteoria

Käyttöteoria on ihmisen toimintaa, päättelyä ja valintoja tosiasiallisesti ohjaava sisäinen malli, joka voi poiketa merkittävästi niistä periaatteista eli julkiteoriasta, jonka ihminen kysyttäessä esittää ohjaavan toimintaansa. Erottelun käyttöteorian ja julkiteorian välillä ovat esittäneet Chris Argyris ja Donald Schön, jotka ovat tutkineet mm. organisaation oppimista. Käyttöteorian ja julkiteorian välistä ristiriitaa havainnollistaa eri kielissä tunnettu sanonta: Älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä neuvon ".

                                               

Teoreettinen viitekehys

Teoreettinen viitekehys tarkoittaa usein tutkimukseen, mutta myös esimerkiksi tuotekehitykseen, liittyvää käsitteellistä ja ajattelua ohjaavaa jäsennystä, tiettyä näkökulmaa. Viitekehyksen tarkoituksena on tavoittaa tutkittavassa ilmiössä keskeiset tekijät ja niiden väliset suhteet. Tutkimuksen tekijältä edellytetään oman tutkimuksensa kannalta toimivan teoreettisen viitekehyksen ja siihen sisältyvien elementtien valintaa. Viitekehyksiin liittyvät valinnat voivat olla luonteeltaan paradigmaattisia eli toisensa poissulkevia: tiettyyn koulukuntaan, tutkimussuuntaukseen tai tutkimusmenetelmää ...